Créer votre Dohodu o pracovnej činnosti

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite pokiaľ potrebujete, aby pre vás niekto krátkodobo pracoval. Najčastejšie sa táto dohoda využívá k splneniu konkrétnych pracovných úloh. 
  • Zamestnanec pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti nikdy nesmie pracovať viac ako spolu 10 hodín v jednom týždni (nesmie napríklad pracovať dva dni v rovnakom týždni po 8 hodín, a to ani vtedy, ak by v predchádzajúci týždeň vôbec nepracoval).
  • Dohody o pracovnej činnosti sa môžu uzatvoriť len na dobu určitú, ktorá nesmie prekročiť 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je možné s tým istým zamestnancom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti s rovnakým obsahom na ďalších 12 mesiacov a takto ju obnovovať.
  • Dohodu o pracovnej činnosti je možné uzatvoriť s akoukoľvek fyzickou osobou. Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.

Dohoda o pracovnej činnosti

TÁTO DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Je zamestnanec mladší ako 18 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony?
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ktorého zastupuje
,
, dátum narodenia
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Zamestnanec“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
IČO:
Ajouter un commentaire
Annuler
Miesto podnikania:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Zamestnávateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Zamestnanec a Zamestnávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet Dohody
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec sa zaväzuje, že pre Zamestnávateľa bude vykonávať tieto pracovné činnosti:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozsah
Ajouter un commentaire
Annuler
Dojednaný rozsah práce (pracovnej úlohy) predstavuje
hodín, pričom na základe tejto Dohody nie je možné vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu prekračujúcom 10 hodín týždenne, a to za dobu, na ktorú je táto Dohoda uzavrená, najdlhšie však za obdobie 12 mesiacov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozloženie pracovnej doby bude stanové podľa pokynov Zamestnávateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vykonanie úlohy bude Zamestnancovi poskytnutá dojednaná odmena vo výške
+ slovami
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvanie pracovného pomeru
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda sa dojednáva na dobu
, a to do
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Miesto výkonu práce
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto plnenia pracovnej úlohy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Deň nástupu do práce
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si dohodli ako deň nástupu do práce
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pracovný pomer založený touto Dohodou o pracovnej činnosti vzniká dňom
najneskôr však dohodnutým dňom nástupu do práce podľa tejto Dohody o pracovnej činnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec preukázal Zamestnávateľovi zdravotnú spôsobilosť k vykonávaniu práce lekárskou prehliadkou či preventívnou prehliadkou dňa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena je splatná
. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je odmena vyplácaná, pokiaľ takýto deň pripadne na deň pracovného voľna, tak najbližší nasledujúci pracovný deň.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena bude Zamestnanci vyplácaná
na bankový účet Zamestnanca, č.ú.
, vedený v
, s čím Zamestnanec vyslovuje súhlas.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dovolenka
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke
v jednom kalendárnom roku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum čerpania dovolenky Zamestnanca určuje Zamestnávateľ.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ukončenie Dohody
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany
právo túto Dohodu jednostranne ukončiť výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že
právo okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodov stanovených zák. č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorské práva
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec bude v rámci plnenia pracovných úloh podľa tejto Dohody, t. j. k splneniu svojich pracovných povinností, pre Zamestnávateľa vytvárať autorské diela (ďalej ako „zamestnanecké diela“). Zamestnávateľ vykonáva svojím menom a na svoj účet Zamestnancove majetkové práva k zamestnaneckým dielam.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto poskytuje Zamestnávateľovi súhlas k tomu, aby Zamestnávateľ postúpil právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu na ktorúkoľvek Zamestnávateľom zvolenú tretiu osobu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto poskytuje tretej osobe, ktorej Zamestnávateľ postúpi právo výkonu majetkových autorských práv, súhlas k tomu, aby postúpila právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu ďalej na ktorúkoľvek tretiu osobu a takýmto tretím osobám neobmedzene ďalej.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnávateľ nemá povinnosť nevykonávať majetkové práva k zamestnaneckému dielu a nemá povinnosť poskytovať Zamestnancovi licenciu k zamestnaneckému dielu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto udelil Zamestnávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu, vrátane prekladu zamestnaneckého diela, spojenie s iným dielom, zaradenie do diela súborného, ako aj k tomu, aby Zamestnávateľ uvádzal zamestnanecké dielo na verejnosť pod svojou obchodnou firmou alebo akýmkoľvek iným, ním zvoleným označením.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi súhlas k dokončeniu svojho nehotového zamestnaneckého diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zamestnanec nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v zmysle ust. autorského zákona v súvislosti so zamestnaneckým dielom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Skončenie pracovného pomeru Zamestnanca u Zamestnávateľa nemá vplyv na účinnosť ustanovenia tohto článku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dôvernosť
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s pracovným pomerom u Zamestnávateľa, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ktorej zmluvnou stranou je Zamestnávateľ, (ii) databázu zákazníkov Zamestnávateľa ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Zamestnávateľa, (iv) marketingovú stratégiu Zamestnávateľa, (v) informácie o uzavrených zmluvách a dodávateľoch Zamestnávateľa, (vi) spôsob fungovanie podniku Zamestnávateľa, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zamestnávateľa (ďalej len „Dôverná informácia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy (i) Zamestnávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu pracovných pokynov Zamestnávateľa a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavrenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Osobné údaje
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto udeľuje výslovný súhlas Zamestnávateľovi so spracovaním osobných údajov Zamestnanca podľa zák. č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom realizácie plnení podľa tejto Zmluvy a pre interné účely Zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje elektronickými prostriedkami spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovanie týchto údajov počítačovými programami používanými Zamestnávateľom a/alebo osobami, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú internú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne splnomocňuje Zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov Zamestnanca osobám, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú internú správu jeho podniku, najmä osobám zaisťujúcim pre Zamestnávateľa účtovné, právne a finančné služby.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec je v dobe podpisu tejto Dohody o pracovnej činnosti poistencom v zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie podľa špeciálneho právneho predpisu, kedy je poistencom u
V prípade zmeny zdravotnej poisťovne je Zamestnanec povinný túto zmenu oznámiť bez meškania Zamestnávateľovi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec vyhlasuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov, so svojimi právami na úseku ochrany osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú správne a úplné. Zamestnanec berie na vedomie, že za nepravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá. Zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať zamestnávateľa o zmenách v osobných údajoch. Zamestnávateľ je oprávnený požadovať od zamestnanca preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov predkladaným dokladom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 228a zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvne strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.