Créer votre Dohodu o vykonaní práce

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

.

Dohoda o vykonaní práce

TÁTO DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Je zamestnanec mladší ako 18 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť?
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ktorého zastupuje
,
, dátum narodenia
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Zamestnanec“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
IČO:
Ajouter un commentaire
Annuler
Miesto podnikania:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Zamestnávateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Zamestnanec a Zamestnávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet Dohody
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec sa zaväzuje, že pre Zamestnávateľa bude vykonávať tieto pracovné úlohy:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozsah
Ajouter un commentaire
Annuler
Dohodnutý rozsah práce (pracovnej úlohy) predstavuje
hodín, pričom rozsah práce, nesmie prekročiť 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná Zamestnancom pre Zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozloženie pracovnej doby bude stanovené podľa pokynov Zamestnávateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vykonanie pracovnej úlohy bude Zamestnancovi poskytnutá dohodnutá odmena vo výške
+ slovami
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Doba trvania dohody
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Deň nástupu do práce
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany dohodli ako deň nástupu do práce
Pracovnoprávny vzťah založený touto Dohodou vzniká dňom
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec preukázal Zamestnávateľovi zdravotnú spôsobilosť k vykonávanej práci lekárskou prehliadkou alebo preventívnou prehliadkou zo dňa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Miesto výkonu práce
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto výkonu pracovnej úlohy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena je splatná
. dňom mesiaca následujúceho po mesiaci, za ktorý je odmena vyplácaná, pokiaľ takýto deň pripadne na deň pracovného voľna, tak najbližší následujúcí pracovný deň.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena bude Zamestnancovi platená
na bankový účet Zamestnanca, č. ú.
, vedený v
, s čím Zamestnanec vyslovuje súhlas.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ukončenie Dohody
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda môže byť ukončená dohodou Zmluvných strán, v ktorej sa určí deň ukončenia tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnávateľ môže odstúpiť od tejto Dohody len ak zadaná úloha nebola Zamestnancom splnená v stanovenom termíne. Dohoda zaniká dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec môže odstúpiť od tejto Dohody, ak mu Zamestnávateľ nevytvoril pracovné podmienky, za ktoré sa na účely tejto Dohody považuje
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorské práva
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec bude v rámci vykonávania pracovnej úlohy podľa tejto Dohody pre Zamestnávateľa vytvárať autorské diela (ďalej ako „zamestnanecké diela“). Zamestnávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet Zamestnancove majetkové práva k zamestnaneckým dielam.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto poskytuje Zamestnávateľovi povolenie k tom, aby Zamestnávateľ postúpil právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu na ktorúkoľvek Zamestnávateľom zvolenú tretiu osobu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto poskytuje tretej osobe, ktorej Zamestnávateľ postúpi právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu, povolenie k tomu, aby táto postúpila právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu ďalej na ktorúkoľvek tretiu osobu a týmto tretím osobám neobmedzene ďalej.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnávateľ nemá povinnosť vykonávať majetkové autorské práva k zamestnaneckému dielu a nemá povinnosť poskytovať Zamestnancovi licenciu k zamestnaneckému dielu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi povolenie k zverejneniu, úpravám, spracovnaniu vrátane prekladu zamestnaneckého diela, spojenie s iným dielom, zaradenie do diela súborného, ako aj to, aby Zamestnávateľ uviedol zamestnanecké dielo na verejnosť pod svojou obchodnou značkou, alebo akýmkoľvek iným, Zamestnávateľom zvoleným označením.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového zamestnaneckého diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zamestnanec nemá právo na dodatočnú odmenu v súvislosti so zamestnaneckým dielom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ukončenie výkonu pracovnej úlohy na základe tejto Dohody nemá vplyv na účinnosť ustanovení tohto článku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dôvernosť
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec sa zaväzuje, že nesprístupní a nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s výkonávaním pracovnej úlohy podľa tejto Dohody u Zamestnávateľa, najmä nesprístupní, nepoužije (i) žiadnu takú informáciu obsiahnutú v akejkoľvej zmluve alebo dohode, ktorej zmluvnou stranou je Zamestnávateľ, (ii) databázu zákazníkov Zamestnávateľa a ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Zamestnávateľa, (iv) marketingovú stratégiu Zamestnávateľa, (v) informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Zamestnávateľa, (vi) spôsob fungovania podniku Zamestnávatela, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zamestnávateľa (ďalej v texte len „Dôverná informácia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 10.1 tejto Dohody platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zamestnávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas Zamestnancovi so sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie, (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu, (iii) sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu a vykonávanie pracovnej úlohy podľa tejto Dohody a/alebo je to podľa inej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dovolené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Medzi Dôverné informácie nepatria informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Osobné údaje
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec týmto Zamestnávateľovi udeľuje výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom realizácie plnení podľa tejto Dohody a pre vnútorné účely Zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje Zamestnanca elektronickými prostriedkami a spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovať tieto údaje počítačovými programami používanými Zamestnávateľom a/alebo osobami, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne oprávňuje Zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov Zamestnanca osobám, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu podniku, najmä osobám zabezpečujúcim pre Zamestnávateľa účtovníctvo, právne a finančné služby a pod.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zamestnanec je v čase podpisu tejto Dohody o vykonaní práce poistencom v zdravotnej poisťovni
V prípade zmeny zdravotnej poisťovne je Zamestnanec povinný túto zmenu bezodkladne oznámiť Zamestnávateľovi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä § 223 a nasl. zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto Dohode. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto Dohody je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokiaľ v tejto Dohode z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Dohody s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Dohody pre povahu Dohody, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Dohoda uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
K zmene podmienok dohodnutých touto Dohodou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Dohody. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pri riešení otázok touto Dohodou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, ak bude podľa tejto Dohodu potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Dohody, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.