Créer votre Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Chcete podnikať v oblasti, v ktorej sa vyznáte, ale nespĺňate zákonom stanovené podmienky pre získanie príslušnej živnosti, napríklad z dôvodu chýbajúceho odborného vzdelania? Podnikať môžete aj prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
  • Zodpovedného zástupcu musí mať podnikateľ aj v prípade, že má k podnikaniu zriadených viacero prevádzkarní. Ak totiž aj sám spĺňa odbornú spôsobilosť, môže ako zodpovedný zástupca zodpovedať len za jednu prevádzkareň. Živnostenský úrad však z tohto môže povoliť výnimku, napríklad vtedy, ak otváracie hodiny rôznych prevádzkarní umožňujú výkon tejto funkcie jednej osobe.
  • Práve v remeselných a viazaných živnostiach preto nemôže samostatne podnikať ktokoľvek, kto spĺňa len všeobecné podmienky získania živnosti, na podnikaní sa aktívne musí podieľať osoba, ktorá má požadovanú odbornú spôsobilosť. Ak takúto odbornú spôsobilosť nemá sám podnikateľ, musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu.
  • Použijete pokiaľ potrebujete prevádzkovať živnosť, ktorá vyžaduje, aby ste mali zodpovedného zástupcu, napr. bary, reštaurácie, remeselné živnosti.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto dohody nájdete tu.

Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

TÁTO DOHODA, KTOREJ SÚČASŤOU JE SÚHLAS ZODPOVEDNÉHO ZÁSTUPCU S USTANOVENÍM DO FUNKCIE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
IČO:
Ajouter un commentaire
Annuler
Miesto podnikania:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Podnikateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Zodpovedný zástupca“)
Ajouter un commentaire
Annuler
(Podnikateľ a Zodpovedný zástupca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ajouter un commentaire
Annuler
Spôsobilosť
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že je osobou, ktorá spĺňa všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti podľa ustanovenia § 6 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „živnostenský zákon“), a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti podľa ustanovenia § 7 v spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborne spôsobilou na výkon živnosti „
“ v zmysle živnostenského zákona a jeho príloh (ďalej ako „Živnosť“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že mu nebolo zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo povinností určených zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie podmienok živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že mu nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet Dohody
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca sa na základe tejto Dohody zaväzuje vykonávať pre Podnikateľa činnosť zodpovedného zástupcu pre Živnosť podľa ustanovenia § 11 živnostenského zákona a stáva sa tak garantom riadneho prevádzkovania živnosti a dodržiavania živnostenských právnych predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca súhlasí s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu v zmysle § 11 živnostenského zákona, u Podnikateľa pre Živnosť.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že Zodpovedný zástupca bude pre Podnikateľa vykonávať činnosť podľa tejto Súhlasu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť zodpovednému zástupcovi za činnosť podľa tejto Dohody sumu
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť zodpovednému zástupcovi
na vyššie uvedenej adrese
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena je splatná
.
Ajouter un commentaire
Annuler
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvanie a ukončenie Dohody
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda je uzavretá na dobu
, a to do
Ajouter un commentaire
Annuler
Túto Dohodu je vždy možné ukončiť dohodou Zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto dohoda sa ďalej končí uplynutím času, na ktorý bola dohodnutá.
Ajouter un commentaire
Annuler
Práva a povinnosti zodpovedného zástupcu
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca je povinný vykonávať činnosť podľa tejto Dohody s odbornou starostlivosťou, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Podnikateľ je povinný do
odovzdať Zodpovednému zástupcovi všetky doklady, podklady a dokumentáciu týkajúcu sa jeho činnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby mohol Zodpovedný zástupca vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a odbornosťou.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca nezodpovedá ani neručí za záväzky Podnikateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovednosť za škodu
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca má zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Podnikateľovi

Ako bude Zodpovedný zástupca zodpovedať za škodu?

Zodpovedný zástupca plne zodpovedá Podnikateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zodpovedným zástupcom Podnikateľovi, akýmkoľvek porušením povinnosti Zodpovedného zástupcu uvedenej v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dôverné informácie
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije:
Ajouter un commentaire
Annuler
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Ajouter un commentaire
Annuler
databázu zákazníkov Podnikateľa ani kontakty na nich,
Ajouter un commentaire
Annuler
cenovú politiku Podnikateľa,
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingovú stratégiu Podnikateľa,
Ajouter un commentaire
Annuler
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Podnikateľa,
Ajouter un commentaire
Annuler
spôsob fungovania podniku (závodu) Podnikateľa,
Ajouter un commentaire
Annuler
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Podnikateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 9.1 tejto Dohody platí s výnimkou prípadov, kedy:
Ajouter un commentaire
Annuler
Podnikateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Ajouter un commentaire
Annuler
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Ajouter un commentaire
Annuler
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Dohody,
Ajouter un commentaire
Annuler
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovedný zástupca berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Podnikateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyššia moc
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenie svojich povinností z tejto Dohody, po dobu trvania vyššej moci, pokiaľ nebolo možné povinnosti z tejto Dohody objektívne splniť.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vyššiu moc je pre účely tejto Dohody považovaná každá udalosť, nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov, a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Dohody. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Dohody považujú najmä prírodné katastrofy, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Dohody pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadom predmetu tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda môže byť zmenená iba písomnými dodatkami, podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne a vážne.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.