Créer votre Rámcovú kúpnu zmluvu na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Zmluva vhodná najmä pre podnikateľov, ak chcete opakovane dodávať alebo odoberať tovar.
  • V prípade ak chcete jednorázovo predať vec, môžete použiť Kúpnu zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Preberací protokol.

Rámcová kúpna zmluva

TÁTO RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Predávajúci“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Kupujúci“)
Ajouter un commentaire
Annuler
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve „Tovar“ znamená
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava právnych vzťahov Zmluvných strán vznikajúcich pri predaji Tovaru Predávajúceho.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Tovar za podmienok uvedených v tejto Zmluve a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva má povahu rámcovej zmluvy, ktorá upravuje podmienky dojednávania dielčích kúpnych zmlúv uzatváraných na základe objednávok Kupujúceho, ktoré budu medzi Zmluvnými stranami v budúcnosti uzatvárané na jednotlivé dodávky Tovarov, ako aj ďalšie podmienky ako napr. dodanie Tovaru, platobné podmienky, a iné. Ak nebude v jednotlivých dielčích kúpnych zmluvách dohodnuté inak, budú sa tieto dielčie kúpne zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce riadiť touto Rámcovou kúpnou zmluvou.
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve „Obaly“ znamenajú
a ďalšie predmety slúžiace k zabezpečeniu Tovaru pri skladovaní a preprave.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevratné Obaly Predávajúci fakturuje Kupujúcemu spoločne s dodávakami Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávka
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci objednáva Tovar
objednávkou. Za písomnú formu sa
e-mail.
Ajouter un commentaire
Annuler
Osobou oprávnenou urobiť za Kupujúceho objednávku je
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci môže písomne dodatočne oznámiť Predávajúcemu zoznam osôb, ktoré sú oprávnené za neho urobiť objednávku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávka Kupujúceho musí obsahovat aspoň:
Ajouter un commentaire
Annuler
informáciu, že ide o objednávku.
Ajouter un commentaire
Annuler
označenie Kupujúceho.
Ajouter un commentaire
Annuler
špecifikáciu Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
požadované množstvo Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
jednotkovú cenu Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
spôsob a miesto dodania Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
termín dodania Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
meno a priezvisko zamestnanca Kupujúceho povereného k preberaniu Tovaru a/alebo EČV vozidla Kupujúceho určeného pre preberanie Tovaru zo skladu Predávajúceho.
Ajouter un commentaire
Annuler
meno, priezvisko a funkciu povereného zamestnanca Kupujúceho alebo inej osoby na strane Kupujúceho, ktorá objednávku vyhotovila.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Objednávka“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci doručí Objednávku Predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
Ajouter un commentaire
Annuler
písomne na adrese:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
elektronicky na emailovú adresu:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Predávajúci potvrdí doručenie Objednávky e-mailovou správou, že Objednávka bola prijatá a odovzdaná ku spracovaniu, ktorá slúži ako dôkaz o doručení Objednávky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Proces vzniku dielčej kúpnej zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Vznik dielčej kúpnej zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Dielčia kúpna zmluva vzniká potvrdením Objednávky
Predávajúceho.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ak Predávajúci potvrdí Objednávku iba čo do časti objednaného množstva alebo len niektorých položiek Tovaru, má sa za to, že
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrdenie Objednávky Predávajúcim s uvedením inej ceny Tovaru
považované za protinávrh a nemá teda za následok vznik dielčej kúpnej zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrdenie Objednávky s inou nepodstatnou zmenou
považované za protinávrh a za splnenia prípadných ďalších podmienok nebráni vzniku dielčej kúpnej zmluvy už týmto Potvrdením Objednávky.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade sporu o cene sú rozhodujúce údaje podľa
zasielaného Kupujúcemu a platného v deň
Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
Doručenie písomností zaslaných e-mailom v zmysle tohto článku druhá Zmluvná strana potvrdí e-mailovou správou. Ak nebude toto potvrdenie zaslané do
dní od odoslania e-mailovej správy, má sa za to, že správa
doručená.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dodacie podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete stanoviť podmienky dodania Tovaru pomocou pravidiel Incoterms ?
Ak nebude v Objednávke uvedený spôsob dodania Tovaru, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu za podmienok Incoterms
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Tovar uvedený v Objednávke s toleranciou podľa nasledovných pravidiel:
Ajouter un commentaire
Annuler
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou sa môže líšiť maximálne o
.
Ajouter un commentaire
Annuler
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou, pokiaľ sa Tovar líši vo farebnom prevedení, sa môže líšiť maximálne o
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar nad uvedenou toleranciou.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pri dodávke Tovaru do miesta Kupujúceho je Tovar dodávaný do
dní odo dňa uzavretia dielčej kúpnej zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Všetky dodávky sa uskutočnia s výhradami a obmedzeniami, ktoré vyplývajú z udalostí mimo kontrolu Predávajúceho, najmä vzniknutými v cestnej doprave.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dokladom o dodaní a prebratí Tovaru je Dodací list potvrdený zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. Dodací list obsahuje najmä tieto údaje:
Ajouter un commentaire
Annuler
obchodný názov spoločnosti, IČO a sídlo, resp. meno, priezvisko, IČO a miesto podnikania Predávajúceho a Kupujúceho.
Ajouter un commentaire
Annuler
dátum dodania.
Ajouter un commentaire
Annuler
množstvo a druh vratných obalov dodaných s Tovarom.
Ajouter un commentaire
Annuler
množstvo a druh vratných obalov vrátených Kupujúcim.
Ajouter un commentaire
Annuler
meno, priezvisko, pozíciu a podpis povereného zamestnanca Kupujúceho, prípadne pečiatku Kupujúceho.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zástupcom Predávajúceho pri prebratí Tovaru je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zástupcom Kupujúceho oprávneným k prebratiu v mieste prevádzkárne Kupujúceho je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zástupcom Kupujúceho pre prebratie v sklade Predávajúceho je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predávajúci môže odmietnuť Tovar vydať, pokiaľ totožnosť zástupcu Kupujúceho vhodným spôsobom neoverí.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci je pri prebratí povinný skontrolovať množstvo Tovaru. Pokiaľ zistí nedostatky v množstve Tovaru, je povinný ich vytknúť okamžite pri prebratí, pred podpisom dodacieho listu.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade rozporu medzi údajmi o netto hmotnosti na obaloch Tovaru a hmotnosti Tovaru uvedenej na dodacom liste je rozhodujúci/a
. V takom prípade sú zástupcovia Predávajúceho a Kupujúceho povinní skutočnú hmotnosť na dodacom liste vyznačiť, predtlačený údaj na dodacom liste preškrtnúť a túto zmenu potvrdiť svojimi podpismi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokiaľ nie je v dodacom liste uvedený údaj o vrátených vratných obaloch, má sa za to, že žiadne obaly vrátené neboli.
Ajouter un commentaire
Annuler
Údaje o netto hmotnosti dodaného Tovaru, počte dodaných vratných obalov a o počte vrátených vratných obalov potvrdené zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v dodacom liste, sú nesporným podkladom pre vyúčtovanie a fakturáciu kúpnej ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Všetky ceny sa vždy rozumejú v
, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predávajúci Kúpnu cenu vyúčtuje faktúrou každú jednotlivú dodávku, a to vždy podľa údajov uvedených na dodacom liste, ktorý potvrdila strana Kupujúceho.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátumom zdaniteľného plnenia sa rozumie deň dodania Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
Faktúra za Tovar musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
K cenám Tovaru a služieb sa účtuje DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v deň uskutočneného zdaniteľného plnenia.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vratné obaly sú fakturované spoločne s Tovarom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci môže počas kalendárneho roku vrátiť rovnaké množstvo a druh vratných obalov, ktoré mu boli dodané. Vrátené obaly sa zaúčtujú formou dobropisu. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci automaticky uskutoční zápočet dobropisovanej čiastky za vrátené obaly s príslušnou časťou pohľadávky za dodanie Tovaru v najbližšej faktúre.
Ajouter un commentaire
Annuler
Splatnosť faktúry je
dní a počíta sa vždy od
a to aj v prípade nutnosti vystavenia opravnej alebo novej faktúry.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Predávajúci poruší povinnosť dodať Tovar podľa dohodnutej tolerancie podľa čl. 4.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
z dohodnutej kúpnej ceny. Kupujúci v tomto prípade
právo od predmetnej Dielčej kúpnej zmluvy odstúpiť.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať Tovar, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kúpnej ceny za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti riadne dodať Tovar.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kupnej ceny za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záruky, reklamácia a vrátenie Tovaru
Ajouter un commentaire
Annuler
Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný Tovar je bez právnych vád.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar je v súlade s dielčou kúpnou zmluvou, má požadovanú akosť a vlastnosti (vyhotovenie) v zmysle dielčej kúpnej zmluvy, prípadne akosť a vlastnosti (vyhotovenie), ktoré sa hodia na dohodnutý účel alebo ak tento účel nie je dohodnutý, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a je dodaný v množstve podľa dielčej kúpnej zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predávajúci poskytuje na Tovar záruku na akosť v trvaní
, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že výrobca príslušného Tovaru poskytne na Tovar dlhšiu záručnú dobu, poskytne ju aj Predávajúci Kupujúcemu. Túto predĺženú záručnú dobu deklaruje Predávajúci Kupujúcemu písomne na základe požiadavky Kupujúceho.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za zjavné vady sa považujú najmä:
Ajouter un commentaire
Annuler
vady obalu brániace ďalšiemu zamýšľanému použitiu Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
zjavné senzorické vady.
Ajouter un commentaire
Annuler
nezodpovedajúca teplota Tovaru pri dodaní(najmä v prípade dodania Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí).
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
S ohľadom na povahu dodávaného Tovaru Zmluvné strany dojednávajú, že Kupujúci je oprávnený reklamovať kvalitatívne vady Tovaru výhradne v nasledujúcich lehotách:
Ajouter un commentaire
Annuler
zjavné vady Tovaru musia byť vytknuté
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Všetky vrátenia Tovaru musia byť Predávajúcemu vopred nahlásené e-mailom alebo telefonicky a to bez zbytočného odkladu po zistení vád.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vrátený Tovar musí spĺňať nasledujúce náležitosti a musí byť vrátený s nasledujúcimi dokladmi:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci berie na vedomie, že žiadny zamestnanec alebo zástupca Predávajúceho nie je oprávnený prevziať vrátený Tovar, ktorý nespĺňa náležitosti vrátenia Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že vady dodaného Tovaru budú reklamované iným spôsobom, ako spôsobom stanoveným v čl. 7 tejto Zmluvy, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez vád.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvanie zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu
, a to do
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete automatické predlženie tejto zmluvy?
Ajouter un commentaire
Annuler
Automatické predlženie zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Doba trvania tejto zmluvy sa automaticky predlžuje o ďalších
, pokiaľ aspoň jedna zo strán
na poštovú prepravu a/alebo doručí
, ktoré je uvedené v článku 8 tejto Zmluvy, písomné oznámenie, že trvá na jej predĺžení.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania s úhradou peňažnej pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy predstavuje
% z dlžnej sumy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny Predávajúceho vo vzťahu k Tovaru a jeho použitiu, a umožniť tak Predávajúcemu kontrolu spoľahlivosti Tovaru.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci sa zaväzuje viesť evidenciu reklamácií Tovaru, ktoré uplatnia jeho odberatelia, t.j. tretie osoby, ktoré zakúpili Tovar odoberaný Kupujúcim na základe tejto Zmluvy a ním ďalej distribuovaný. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o prijatých reklamáciách a podniknúť všetky kroky, ktoré budú potrebné v súvislosti s účinným upozorňovaním svojich zákazníkov na prípadné riziká týkajúcich sa Tovaru a jeho spoľahlivosti, okrem iného ich vyzvať, aby sa s rizikovým Tovarom dostavili za účelom jeho opravy k Predávajúcemu, alebo v súvislosti s realizáciou opatrenia na stiahnutie Tovaru, ak vznikne taká potreba.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o poznatkoch, sťažnostiach alebo sporoch súvisiacich s Tovarom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci sa zaväzuje, že nebude na Tovar predávať žiadne úpravy s výnimkou takých úprav, ku ktorým dá Predávajúci predchádzajúci súhlas.
Ajouter un commentaire
Annuler
Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvorí obchodné či iné tajomstvo Predávajúceho a o ktorých sa zamestnanci Kupujúceho dozvedia pri výkone služby. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto zmluva vylučuje akékoľvek použitie všeobecných obchodných podmienok Zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.