Créer votre Odovzdávací protokol na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno a priezvisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno a priezvisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Preberajúci“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Ajouter un commentaire
Annuler
Definície
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
Chcem odovzdať
Ajouter un commentaire
Annuler
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená
číslo
o výmere
m2, nachádzajúci sa na
budovy súp. číslo
, postavená na parcele registra
, parcelné číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
v
, zapísaný na liste vlastníctva č.
, katastrálne územie
.
Ajouter un commentaire
Annuler
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená
uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odovzdanie
Ajouter un commentaire
Annuler
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
Ajouter un commentaire
Annuler
Stav meračov
Ajouter un commentaire
Annuler
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Ajouter un commentaire
Annuler
Elektrická energia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Evidenčné číslo merača:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Stav:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Plyn:
Ajouter un commentaire
Annuler
Evidenčné číslo merača:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Stav:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Voda:
Ajouter un commentaire
Annuler
Evidenčné číslo merača:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Stav:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vady Veci
Ajouter un commentaire
Annuler
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.