Créer votre Súhlas s použitím osobných údajov na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • Použite pokiaľ potrebujete od osôb získať osobné údaje a nakládať s nimi.
  • Nevyhnutné taktiež pre prevádzkovateľov internetových aplikácii a stránok (vrátane e-shopov).
  • Mal by Vás v tejto súvislosti zaujímať aj súhlas s použitím súborov cookies.
  • Prípadne si môžete rovno vytvoriť celé obchodné podmienky. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tohoto dokumentu nájdete tu

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
Ajouter un commentaire
Annuler
, dátum narodenia
, trvale bytom
Ajouter un commentaire
Annuler
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je:
, dátum narodenia
, trvalý pobyt
(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Ajouter un commentaire
Annuler
prevádzkovateľom;
Ajouter un commentaire
Annuler
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Ajouter un commentaire
Annuler
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.
Ajouter un commentaire
Annuler
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingové účely;
Ajouter un commentaire
Annuler
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Ajouter un commentaire
Annuler
zaradenie osobných údajov do databázy;
Ajouter un commentaire
Annuler
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Ajouter un commentaire
Annuler
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Ajouter un commentaire
Annuler
v písomnej podobe;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.