Créer votre Licenčnú zmluvu na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Použite ak poskytujete licenciu (právo na užívanie) napr. k softwaru, Vašemu logu, grafickému dielu alebo inému autorskému dielu.
  • Pokiaľ bude autorské dielo vytvorené pre Vás na zakázku, použite Zmluvu o dielo (ktorá obsahuje licenčnú zmluvu) alebo Rámcovú zmluvu o dielo, ak ste stálym dodávateľom alebo objednávateľom.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.
  • Ak si chcete grafické dielo, napr. logo vašej spoločnosti alebo produktu chrániť, zaregistrujte si ho ako ochrannú známku. S aplikáciou trama to zvládnete sami pár klikmi.

Licenčná zmluva

Ajouter un commentaire
Annuler
TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ajouter un commentaire
Annuler
Definícia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve „Predmet licencie“ znamená
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet licencie je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Licencia
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ týmto poskytuje Nadobúdateľovi k Predmetu licencie
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako „Licencia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Licencia je poskytnutá
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ
právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, k čomu týmto Poskytovateľ udeľuje súhlas.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedenej Licencie, vrátane všetkých práv uvedených v tomto článku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvanie Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu trvania Licencie podľa čl. 2 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena za Licenciu
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli , že Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licenciu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Licenciu
+ slovami
bez ohľadu na dobu trvania Licencie (ďalej ako „Odmena“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena je splatná
.
Ajouter un commentaire
Annuler
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny. Zaplatením Odmeny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Výpoveď
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany
právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
Licencia končí uplynutím výpovednej doby.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstúpenie od Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyhlásenie Poskytovateľa uvedené v ods. 2.5 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľa je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhšie ako
dní;
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Ajouter un commentaire
Annuler
Nadobúdateľ poruší podmienky Licencie uvedené v čl. 2 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia; tým nie je dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.