Créer votre Rámcovú zmluvu o dielo na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Pokiaľ pre nejakého klienta opakovane vytvárate diela alebo poskytujete služby. Vhodné najmä pre živnostníkov (freelancerov, podnikateľov na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatelia väčších spoločností.
  • V prípade, že tvoríte dielo pre jedného klienta jednorázovo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnú) zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu a tu.
  • Túto zmluvu lze použiť i pro dlhodobý vzťah medzi subdodávatelom a dodávatelom. 

Rámcová zmluva o dielo

TÁTO RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ajouter un commentaire
Annuler
Definícia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve „Dielo“ znamená
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávka
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete, aby pred záväzným objednaním zhotovenia diela Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi cenu Diela a ten mu ju potvrdil?
Objednávateľ zašle nezáväzný dopyt Zhotoviteľovi, ktorý musí obsahovať aspoň:
Ajouter un commentaire
Annuler
informáciu, že se jedná o objednávku.
Ajouter un commentaire
Annuler
označenie Objednávateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
špecifikáciu Diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
spôsob odovzdania Diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
termín zhotovenia Diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Objednávka“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ doručí Objednávku Zhotoviteľovi jedným z následujúcich spôsobov:
Ajouter un commentaire
Annuler
písomne na adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
elektronicky na e-mailovú adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
telefonicky na tel. č.
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrdenie Objednávky
Ajouter un commentaire
Annuler
Na základe Doručenia Objednávky oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi Cenu za Dielo uvedenú v danej Objednávke, a to jedným z následujúcich spôsobov:
Ajouter un commentaire
Annuler
písomne na adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
elektronicky na e-mailovú adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
telefonicky na tel. č.
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Oznámenie Ceny“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Oznámenie Ceny Objednávateľovi je návrhom na uzavretie Zmluvy o Dielo zo strany Zhotoviteľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrdenie objednávky
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ má právo na základe Oznámenia Ceny potvrdiť svoju Objednávku (ďalej ako „Potvrdenie Objednávky“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrdenie Objednávky sa považuje za bezvýhradné prijatie návrhu k uzavretiu Zmluvy o Dielo (Oznámenie Ceny).
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrdenie objednávky doručí Objednávateľ Zhotoviteľovi jedným zo spôsobov uvedených v ods. 2.2 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za Potvrdenie Objednávky sa nepovažuje iba oznámenie (potvrdenie) o doručení Oznámenej Ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Uzavretie Zmluvy o Dielo
Ajouter un commentaire
Annuler
Doručením potvrdenia Objednávky Zhotoviteľovi je uzavretá Zmluva o Dielo.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa Objednávateľ žiadnym spôsobom nevyjadrí k Oznámenej Cene v lehote
dní od doručenia Oznámenia Ceny platí, že Objednávateľ návrh na uzavretie Zmluvy o Dielo (Oznámenie Ceny)
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluva o Dielo
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmetom Zmluvy o Dielo je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo špecifikované v Objednávke a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zmluve o Dielo.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvu o Dielo tvorí hlavne Objednávka a Oznámenie Ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluva o Dielo sa riadi touto Zmluvou.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Zmluva o Dielo ustanoví práva a povinnosti odlišne od tejto Zmluvy, majú prednosť ustanovenia
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotovenie Diela
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ
právo požadovať počas zhotovovania Diela na primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo prerušiť zhotovovanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ
povinný zhotoviť Dielo osobne.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresnenie informácii a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade predčasného ukončenia plnenia zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo na uhradenie časti odmeny za zhotovenú časť Diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľovi a/alebo ním určeným osobám akékoľvek podmienky potrebné pre riadne zhotovenie Diela, hlavne sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odovzdanie Diela
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ
povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela, či slúži svojmu účelu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je zhotovené jeho predvedením a odovzdaním Objednávateľovi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokiaľ v Zmluve o Dielo (Objednávke) nebude uvedené inak, Zhotoviteľ Dielo zhotoví v lehote primeranej rozsahu a náročnosti Diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pokiaľ v Zmluve o Dielo (Objednávke) nebude uvedené inak, Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela
.
Ajouter un commentaire
Annuler
O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
Cena Diela
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodli v Zmluve o Dielo inak, platí, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu určenú vynásobením
hodín práce potrebných k zhotoveniu Diela vzhľadom k jeho povahe, rozsahu a náročnosti a hodinovej sadzby
+ slovami
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Cena Diela je splatná
dňa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Cena Diela nie je splatná skôr, ako deň nasledujúci po dni, v ktorom Zhotoviteľ doručí riadny daňový doklad - faktúru Objednávateľovi.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že v príslušnom daňovom doklade - faktúre bude uvedený neskorší dátum splatnosti, ako je uvedený v tejto Zmluve, platí dátum uvedený na tejto faktúre.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ zaplatí cenu Diela
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vady Diela
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ je povinný Dielo
náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela a v prípade, že tak neurobil, platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do odovzdávacieho protokolu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote
dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že zhotoviteľ vady Diela neodstráni v uvedenej lehote, Objednávateľ má právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záruka
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke
mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ poskytuje záruku
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovednosť za škodu
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zhotoviteľom Objednávateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve a/alebo Zmluve o Dielo a/alebo v súvislosti s plnením Zmluvy o Dielo.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prechod nebezpečenstva škody
Ajouter un commentaire
Annuler
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorské práva
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmetom Zmluvy je vytvorenie
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Zmluvné strany sa nesporne dohodli, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako „počítačový program“), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa ustanovenie ods. 15.1 tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné (odkladacia podmienka), Zhotoviteľ týmto bezplatne postupuje Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, spojeniu s iným dielom, zaradeniu do súborného diela, ako i k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosti pod svojim menom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ týmto bezodplatne prevádza na Objednávateľa zvláštne práva obstarávateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na vyťažovanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívnej a kvantitatívnej podstatnej časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva obstarávateľa databázy prijímať.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, hlavne ku grafike.
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako licencia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Licencia je udelená
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ má právo úplne alebo čiastočne postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ
právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu, nedohodnutú v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prechod vlastníckeho práva
Ajouter un commentaire
Annuler
Ak vznikne zhotovením Diela hmotná vec, prechádza vlastnícke právo k takejto veci na Objednávateľa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Mlčanlivosť
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy o Dielo, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
Ajouter un commentaire
Annuler
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve a/alebo Zmluve o Dielo,
Ajouter un commentaire
Annuler
databázy zákazníkov Objednávateľa, ani kontakty na nich,
Ajouter un commentaire
Annuler
cenovú politiku Objednávateľa,
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingovú stratégiu Objednávateľa,
Ajouter un commentaire
Annuler
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
Ajouter un commentaire
Annuler
spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
Ajouter un commentaire
Annuler
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 17.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Ajouter un commentaire
Annuler
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Ajouter un commentaire
Annuler
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy o Dielo,
Ajouter un commentaire
Annuler
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Objednávateľ týmto dáva Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Objednávateľa.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny Diela alebo jej časti podľa ods. 10 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej čiastky.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zhotovením Diela v lehote uvedenej v Objednávke a v prípade, že tam nebude uvedená, tak v lehote podľa ods. 8.3 tejto Zmluvy, zaväzuje se Objednávateľ poskytnúť zľavu z Ceny vo výške
% z ceny Diela za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 17 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ukončenie Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ukončenie účinnosti tejto Zmluvy nemá vplyv na Zmluvu o Dielo, ktorí bola uzavretá v dobe účinnosti tejto Zmluvy a ďalej na ustanovenia ods. 15 , 17 a 18 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyššia moc
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.