Créer votre Zmluvu o spolupráci na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Použije sa v prípade, že dve osoby alebo spoločnosti chcú vzájomne spolupracovať v určitej záležitosti.
  • Ak chcete dlhodobejšie predávať určitý tovar konkrétnej osobe, môžete použiť Rámcovú kúpnu zmluvu.
  • Ak má jedna osoba pre druhú vykonať určité dielo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Ak pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.

Zmluva o spolupráci

Ajouter un commentaire
Annuler
TÁTO ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Zmluvná strana 1“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Zmluvná strana 2“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany touto Zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s riadnou starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou.
Ajouter un commentaire
Annuler
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 1
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná strana 1
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 2
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná strana 2
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Peňažné plnenia
Ajouter un commentaire
Annuler
Budú si zmluvné strany vzájomne poskytovať nejaké peňažné plnenia?
sa zaväzuje zaplatiť za
vo výške
+ slovami
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Finančné plnenie bude zaplatené danej Zmluvnej strane druhou Zmluvnou stranou na základe vystavenej a doručenej faktúry - daňového dokladu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Splatnosť faktúry bude činiť minimálne
kalendárnych dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany majú právo vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe.
Ajouter un commentaire
Annuler
Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej strany uvedený na príslušnej faktúre.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvanie a ukončenie zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ktorákoľvek strana
.
Tato úprava platí ze zákona.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovednosť za škodu
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany zodpovedajú za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
Každá Zmluvná strana celkom zodpovedá druhej Zmluvnej strane za akúkoľvek škodu spôsobenú touto Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane akýmkoľvek porušením povinnosti tejto Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstúpenie od Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná strana 1 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná strana 2 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Ajouter un commentaire
Annuler
na majetok Zmluvnej strany 2 bol vyhlásený konkurz.
Ajouter un commentaire
Annuler
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 2 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvnou stranou 2 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná strana 2 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná strana 1 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Ajouter un commentaire
Annuler
na majetok Zmluvnej strany 1 bol vyhlásený konkurz.
Ajouter un commentaire
Annuler
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 1 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvnou stranou 1 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dôvernosť
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Ajouter un commentaire
Annuler
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Ajouter un commentaire
Annuler
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany, ani kontakty v nej,
Ajouter un commentaire
Annuler
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 9.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Ajouter un commentaire
Annuler
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Ajouter un commentaire
Annuler
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Ajouter un commentaire
Annuler
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ju druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Zmluvná strana 1 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 2 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Zmluvná strana 2 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa ktorákoľvek Zmluvná strana dostane do omeškania so zaplatením peňažného plnenia podľa čl. 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyššia moc
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, , najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade vzniku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto zmluvu uzatvárajú na jednej strane, spoločne a nerozdielne.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto zmluvy, Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (8.28 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.