Créer votre Servisní smlouvu (SLA) na míru

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Servisní smlouva (SLA)

TATO SERVISNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovatelem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Poskytovatel“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Klientem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Klient“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Předmět Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Bude poskytovatel kromě servisu zajišťovat i technický provoz aplikace (tzv. cloudové řešení)?
1.1
Tato Smlouva představuje smlouvu o úrovni poskytovaných služeb (SLA) ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Jejím předmětem je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta garanci kvalitativních parametrů služeb poskytovaných Poskytovatelem Klientovi na základě
(dále jen „Garance“).
Ajouter un commentaire
Annuler
1.2
Poskytovatel se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě technicky zajišťovat provozování internetové aplikace s názvem
, jejímiž hlavními funkcionalitami jsou
. Tato internetová aplikace je dostupná z internetové stránky
(dále jako „Provozování internetové aplikace“).
Ajouter un commentaire
Annuler
1.3
Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro Klienta následující služby:
Ajouter un commentaire
Annuler
1.3.1
,
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále společně jako „Technická podpora“).
Ajouter un commentaire
Annuler
1.4
Klient se zavazuje platit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace a poskytování Technické podpory odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Podmínky Provozování internetové aplikace
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Poskytovatel se zavazuje pro Provozování internetové aplikace zajistit počítačové servery o minimální technické specifikaci
.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.2
Provozovatel se zavazuje zajistit pro Provozování internetové aplikace připojení k internetu (konektivitu) o minimální rychlosti
.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3
Provozovatel se zavazuje v rámci Provozování internetové aplikace zajistit propojení uvedené aplikace do sítě internet v rozsahu minimálně
% času v každém kalendářním
.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.4
Poskytovatel
právo provádět odstávky serveru, na kterém probíhá Provozování internetové aplikace, a to v čase od
hod. do
hod. (dále jen „Odstávky“). Tyto Odstávky je oprávněn provádět maximálně
nebo podle dohody stran.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.5
Poskytovatel je oprávněn provádět Odstávky
Klienta. Odstávku je Provozovatel povinen oznámit
předem.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.6
Doba Odstávek se pro účely ustanovení odst. 2.3
jako doba výpadku serveru (tj. doba, kdy nebylo zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet).
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Hlášení požadavků
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Klient má povinnost hlásit Poskytovateli požadavky na poskytnutí Technické podpory jedním z následujících způsobů:
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1.1
prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu
;
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1.2
telefonicky na telefonní číslo
;
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1.3
prostřednictvím funkce
v informačním systému
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Důležitost požadavků
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
Požadavky s nejvyšší důležitostí jsou požadavky týkající se:
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1.1
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
4.2
Požadavky s vysokou důležitostí jsou požadavky týkající se:
Ajouter un commentaire
Annuler
4.2.1
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
4.3
Požadavky se střední důležitostí jsou požadavky týkající se:
Ajouter un commentaire
Annuler
4.3.1
;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
4.4
Požadavky s nízkou důležitostí jsou všechny požadavky, které nespadají ani do jedné z výše uvedených skupin.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.5
V případě důvodných pochybností o tom, do které skupiny požadavků daný požadavek spadá, platí, že spadá do skupiny s
důležitostí.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Čas přijímání požadavků
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Poskytovatel je povinen přijímat požadavky Klienta na poskytnutí Technické podpory
, tedy v jakýkoliv čas (24 hodin denně) a v jakýkoliv den, včetně svátků a víkendů.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
První reakce na zaslaný požadavek
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nejvyšší důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.2
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s vysokou důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.3
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek se střední důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.4
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nízkou důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Řešení požadavků
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
Poskytovatel má povinnost
Klienta s nejvyšší důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Poskytovatel má povinnost
Klienta s vysokou důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3
Poskytovatel má povinnost
Klienta se střední důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.4
Poskytovatel má povinnost
Klienta s nízkou důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Rozsah Technické podpory
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Technickou podporu v rozsahu nejvýše
člověkohodin
.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2
Požadavky, jejichž řešení by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3
V případě odmítnutí řešení požadavku podle předchozího odstavce se řešení daného požadavku přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o vyřešení požadavku v takovém případě nemá zájem.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Odměna
Ajouter un commentaire
Annuler
Chci sjednat
9.1
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace částku
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Technické podpory v rozsahu sjednaném v čl. 8 této Smlouvy fixní odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
poskytování Technické podpory podle této Smlouvy (dále jako „Fixní odměna“).
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
Poskytovatel má právo na odměnu v plné výši i pokud Poskytovatel nevyužije plný rozsah Technické podpory.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.4
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Platební podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.2
Fixní odměna bude vyúčtována a bude splatná
.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.3
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele je splatné
v sídle
.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.4
Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.5
Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Ajouter un commentaire
Annuler
11
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
11.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoliv její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.2
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s nejvyšší důležitostí podle odstavce 7.1 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.3
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s vysokou důležitostí podle odstavce 7.2 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.4
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta se střední důležitostí podle odstavce 7.3 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.5
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.6
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.7
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
, ve které(m) nebude zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet nad limit stanovený uvedeným odstavcem.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.8
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Klienta na náhradu škody v plném rozsahu.
Ajouter un commentaire
Annuler
12
Odpovědnost za škodu
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
12.1
Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.
Ajouter un commentaire
Annuler
13
Trvání a ukončení Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
13.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
14
Povinnost mlčenlivosti
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1
Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1.3
cenovou politiku Klienta,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1.4
marketingovou strategii Klienta,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1.6
způsob fungování podniku Klienta,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jen „Důvěrná informace“).
Ajouter un commentaire
Annuler
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Ajouter un commentaire
Annuler
14.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Ajouter un commentaire
Annuler
14.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Ajouter un commentaire
Annuler
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
14.4
Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.
Ajouter un commentaire
Annuler
14.5
Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Ajouter un commentaire
Annuler
15
Vyšší moc
Ajouter un commentaire
Annuler
15.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Ajouter un commentaire
Annuler
15.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
16
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
17
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (238,80 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.