Créer votre Smlouvu o převodu doménového jména na míru

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte v případě, že převádíte (kupujete/prodáváte) internetové doménové jméno.
  • Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz s účinností od 1. 3. 2015 zde.
  • Pravidla a postupy v ccTLD .cz https://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/.

Smlouva o převodu doménového jména

Ajouter un commentaire
Annuler
TATO SMLOUVA O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA / DOMÉNOVÝCH JMEN (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Převodcem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Identifikátor Kontaktu Převodce pro převod Doménového jména:
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Převodce“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Nabyvatelem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Identifikátor Kontaktu Nabyvatele pro převod Doménového jména:
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Nabyvatel“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Definice
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
V této Smlouvě:
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1.1
Doménovým jménem“ je v této Smlouvě myšleno:
Ajouter un commentaire
Annuler
internetové doménové jméno ve znění „
“, tvořené doménovým jménem druhé úrovně „
“ a
“ oddělených od sebe tečkou;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1.2
Registrátor“ znamená společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1.3
Správce“ znamená –
, IČO:
, se sídlem
, jakožto správce domény nejvyšší úrovně „
“).
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1.4
Změnou držitele Doménového jména“ či „Převodem Doménového jména“ se rozumí změna Identifikátoru Kontaktu Převodce na Identifikátor Kontaktu Nabyvatele či jiná obdobná skutečnost mající za následek převedení všech práv k Doménovému jménu na Nabyvatele.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Prohlášení
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Převodce prohlašuje, že
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.1
ke dni uzavření této Smlouvy nepožádal o převod Doménového jména na třetí osobu ani s třetí osobou neuzavřel smlouvu obdobnou jako tato Smlouva ohledně Doménového jména, jejímž předmětem by byl Převod doménového jména třetí osobě.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.2
je výlučným a jediným vlastníkem, držitelem a uživatelem práv k Doménovému jménu;
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.3
je zapsán v příslušném registru vedeném Správcem jako výlučný a jediný vlastník a držitel práv k Doménovému jménu;
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.4
informace o Doménovém jménu, jeho technické a jiné specifikaci uvedené na elektronickém výpisu z databáze příslušného registru jsou úplné, pravdivé a odpovídají v plném rozsahu skutečnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.5
není nijak omezen v právním a faktickém nakládání a dispozici s právy k Doménovému jménu;
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.6
nenastala žádná právní či faktická skutečnost, na jejímž základě by jakákoliv třetí osoba měla právo užívat Doménové jméno a/nebo by měla jakékoliv jiné právo k Doménovému jménu, a to ani v budoucnu.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.7
neexistuje žádná právní či faktická skutečnost, která by bránila naplnění účelu této Smlouvy;
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.8
v souvislosti s vlastnictvím a užíváním práv k Doménovému jménu a/nebo vůči Převodci a jeho majetku není vedeno žádné soudní, správní, rozhodčí, insolvenční, exekuční anebo jiné obdobné řízení.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1.9
nenastala a po dobu platnosti Smlouvy nemá nastat žádná právní či faktická skutečnost, která by způsobila zánik či zrušení práv k Doménovému jménu.
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Účel Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu proto, aby Nabyvatel řádně a v dobré víře nabyl Doménové jméno a veškerá práva a povinnosti Převodce k Doménovému jménu od Převodce a mohl následně prostřednictvím těchto práv v dobré víře, nerušeně, neomezeně a podle svého uvážení zpřístupnit a provozovat jakoukoliv internetovou stránku nebo internetovou aplikaci apod. a/nebo propojit Doménové jméno s jakýmkoliv serverem prostřednictvím sítě Internet.
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Předmět Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
Převodce se tímto zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě převést Doménové jméno a veškerá práva k němu náležející na Nabyvatele a Nabyvatel se zavazuje uhradit za to Převodci Cenu, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Převod u Registrátora
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Převodce se zavazuje odeslat Registrátorovi na adresu sídla Registrátora doporučeně s dodejkou prostřednictvím pošty pokyn (žádost), jehož obsahem bude:
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1.1
pokyn ke změně držitele Doménového jména pod uživatelský účet Nabyvatele (resp. pokyn ke změně Identifikátoru kontaktu Převodce na Identifikátor kontaktu Nabyvatele),
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1.2
pokyn ke změně údajů v registru u vlastníka Doménového jména,
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1.3
pokyn ze změně fakturačních údajů na Nabyvatele
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále společně jako „Pokyn“).
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Převodce se zavazuje podepsat Pokyn s úředně ověřeným podpisem. Převodce bere na vědomí, že pokyn bez úředního ověření podpisu nepovede k převodu Doménového jména na Nabyvatele u Registrátora.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.3
Nabyvatel i Převodce se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost v souvislosti s realizací převodu Doménového jména. Mezi tuto součinnost patří např. bez zbytečného odkladu podepsání písemné žádosti, na základě které Registrátor podá pokyn ke změně Držitele doménového jména na Nabyvatele; dále předání veškerých potřebných údajů a informací potřebných pro převod Doménového jména u Registrátora či mezi Registrátory, a to bez zbytečného odkladu.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.4
Převodce je povinen odeslat Pokyn ve lhůtě do
.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.5
Nabyvatel uděluje souhlas s Pravidly registrace doménových jmen Správce. Prohlašuje, že se s nimi v aktuální verzi seznámil na internetových stránkách Správce, a to ve verzi ke dni převodu Doménového jména, a zároveň prohlašuje, že je oprávněn tento souhlas udělit.
Některé převody vyžadují výslovný souhlas s pravidly registrace doménových jmen. Například podle pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz musí nabyvatel dát souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu převodu Doménového jména. V případě, že by byl souhlas vyžadován a udělen by nebyl, nemuselo by správně dojít k převodu práv k doménovému jménu.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Cena
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za převod Doménového jména částku
+ slovy
(dále jako „Cena“).
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Platební podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
Cena má být zaplacena
7.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Cena je splatná
.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3
O zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Další práva a povinnosti
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Převodce se zavazuje neusilovat o získání jakýchkoliv práv k jakýmkoliv označením obsahujícím slovní prvky shodné nebo zaměnitelné s Doménovým jménem, zejména o registraci překlepových a/nebo podobných doménových jmen, nebo registraci ochranné známky ve shodném nebo zaměnitelném znění, jako je Doménové jméno, a v případě, že tak učiní, se Převodce taková práva zavazuje bezúplatně převést na Nabyvatele.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2
Převodce se zavazuje ode dne účinnosti této Smlouvy zdržet se jakýchkoliv právních či faktických úkonů, jednání, konání nebo opomenutí konání, které by mohlo mít za následek zmaření účelu této Smlouvy nebo omezení nebo zánik Nabyvatelových práv k Doménovému jménu.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3
Převodce se zejména zavazuje do okamžiku převodu Doménového jména nepodat sám či prostřednictvím Registrátora pokyn ke zrušení registrace Doménového jména.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.4
V případě, že do okamžiku převodu Doménového jména na Nabyvatele má dojít k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, zavazuje se Převodce ještě před vypršením této lhůty prodloužit registraci Doménového jména o dobu minimálně jednoho roku. Strany se dohodly, že cena za toto prodloužení je součástí Ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.5
Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost potřebnou k naplnění účelu této Smlouvy a ke splnění závazků Smluvních stran podle této Smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou a neprodleně se vzájemně písemně informovat o jakékoliv skutečnosti či překážce, která by bránila nebo mohla bránit naplnění účelu této Smlouvy anebo splnění závazků kterékoliv Smluvní strany podle této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.6
Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
V případě, že se Převodce dostane do prodlení s odesláním Pokynu Registrátorovi, zavazuje se zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši
% z Ceny za každý den prodlení.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
V případě, že za trvání této Smlouvy ještě před převodem Doménového jména na Nabyvatele dojde k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, či dojde k zániku práv k Doménovému jménu či se předmět Smlouvy stane jiným způsobem nesplnitelný, zavazuje se Převodce zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Smluvní pokuta je splatná do
kalendářních dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Odstoupení od Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Převodce uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.2
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že Převodce bude v prodlení s odesláním Pokynu Registrátorovi delším než
kalendářních dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.3
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že před převodem Doménového jména na Nabyvatele dojde k vypršení lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, či dojde k zániku práv k Doménovému jménu či se předmět Smlouvy stane jiným způsobem nesplnitelný. Případné právo Nabyvatele na zaplacení smluvní pokuty tím není dotčeno.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.4
Převodce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že Nabyvatel bude v prodlení se zaplacením Ceny delším než
kalendářních dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
10.5
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
11
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
12
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
12.1
Smluvní strany si pro případ, že by Registrátor nebo Správce z jakéhokoliv důvodu zamítl provést Převod Doménového jména na základě této Smlouvy, sjednávají rozvazovací podmínku ve smyslu § 548 občanského zákoníku, která má za následek zánik právního vztahu založeného touto Smlouvou. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne, kdy se poslední z nich dozvěděl o zamítnutí provedení Převodu Doménového jména, novou Smlouvu za stejných smluvních podmínek, vyjma těch, které vedly k zamítavému rozhodnutí; zároveň se smluvní strany zavazují vynaložit veškeré úsilí k odstranění jakýchkoliv příčin či vad, které k zamítavému rozhodnutí vedly.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.2
Nabyvatel jakožto spotřebitel prohlašuje, že byl Převodcem jakožto podnikatelem v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy seznámen se skutečnostmi uvedenými v § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Zejména byl seznámen s tím, že Nabyvatel jakožto spotřebitel má právo do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy od ní odstoupit, a to bez udání důvodu. Nabyvatel jako spotřebitel dále výslovně žádá Převodce, aby začal s plněním svých povinností ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
12.11
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle. Obě strany prohlašují, že v době podpisu této Smlouvy nepociťovaly nápadně nevýhodné podmínky pro uzavření Smlouvy a její následné plnění.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (238,80 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.