Créer votre Žádost o zahlazení odsouzení na míru

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
Navrhovatel:
Ajouter un commentaire
Annuler
Navrhovatel je
, nar.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvale bytem
Ajouter un commentaire
Annuler
Nynější pobyt
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno otce:
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno matky:
Ajouter un commentaire
Annuler
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
Ajouter un commentaire
Annuler
__________________________________________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Odsouzení a uložený trest
Ajouter un commentaire
Annuler
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
Ajouter un commentaire
Annuler
-
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Tento trest jsem vykonal dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
Ajouter un commentaire
Annuler
Byl mi uložen peněžitý trest?
Ajouter un commentaire
Annuler
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Ajouter un commentaire
Annuler
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Odůvodnění návrhu
Ajouter un commentaire
Annuler
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

Ajouter un commentaire
Annuler
Trest byl
Ajouter un commentaire
Annuler
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města
. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pracovní důvody
Ajouter un commentaire
Annuler
Nyní zaměstnán
Ajouter un commentaire
Annuler
Hodláte:
Ajouter un commentaire
Annuler
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako
u
. V současné době jsem zaměstnán u
a pracuji jako
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rád bych pracoval jako
, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
Ajouter un commentaire
Annuler
Důkazy:
Ajouter un commentaire
Annuler
-
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Návrh
Ajouter un commentaire
Annuler
S ohledem na výše uvedené
Ajouter un commentaire
Annuler
n a v r h u j i,
Ajouter un commentaire
Annuler
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (238,80 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.